Ιστορικά κόστη διασυνοριακών πληρωμών

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει τις διασυνοριακές χρεώσεις και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις κάρτες πληρωμών της Τράπεζας, με τις ισοτιμίες αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χώρες εντός του Ε.Ο.Χ.*, που ισχύουν για την επιλεγμένη ημερομηνία.

*ΕΟΧ : Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε 1 μονάδα νομίσματος ανά ευρώ.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα έξοδα των Οργανισμών περιλαμβάνουν τα έξοδα που χρεώνει ο Οργανισμός για τις πράξεις μετατροπής συναλλάγματος καθώς και το λειτουργικό κόστος της Alpha Bank για τη συνολική διαχείριση και παρακολούθηση της συναλλαγής 2,00% επί του ποσού εκάστης συναλλαγής.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/518.